3

Ons beleid

Beleidsplan 2020 – 2021

Introductie
Stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK) zet zich in voor jongeren tussen 10 en 23 jaar met een (licht)verstandelijke beperking en/of (ernstige) gedragsproblemen, cluster 3 en 4. Deze jongeren vinden zelf geen zinvolle naschoolse tijdsbesteding en zijn gevoelig voor negatieve verleidingen van de straat.

In juni 2012 richtte Virgil Tevreden de Stichting op om jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen op weg te helpen en in te spelen op hun behoeftes.

De Stichting beoogt een positieve ontplooiing van haar doelgroep op drie locaties in Amsterdam. Via inzet op sociaal empowerment streven we naar het bereiken van sociale cohesie.

Visie
Stichting JDK richt zich op het versterken van sociale vaardigheden en zelfwaarde waardoor de deelnemers een grotere kans hebben een rol te vinden in de samenleving die recht doet aan hun capaciteiten. De lat wordt hoog gelegd: voorbereiding op betaald werk is met elke deelnemer de inzet.

Stichting JDK behandelt elk kind als uniek, en heeft oog voor de ondersteuningsbehoefte van elk kind.
Door middel van het aanbieden van naschoolse sport- dans- muziek- en andere fysiek/sociale activiteiten vindt JDK de ingang om de deelnemers hun kwaliteiten positief te laten ervaren. In de context van gezamenlijke inspirerende activiteiten plus individuele aandacht wordt gezamenlijk met de jongeren gewerkt aan een positieve toekomst in de maatschappij.

Doelstellingen
JDK stelt zich ook dit schooljaar ten doel jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen uitzicht te bieden op een positieve toekomst door hun persoonlijk en sociaal potentieel te versterken en hen stap voor stap zelfstandig te leren functioneren in de samenleving. Een afgeleid doel is maatschappelijk bewustzijn over deze groep op gang te brengen door middel van publicaties over deelnemers en hun ontwikkeling. In de eerste jaren van JDK is ervaring opgedaan met de aanpak. Deze wordt continu geëvalueerd op grond van de ervaringen van onze JDK-begeleiders, deelnemers, hun ouders en andere stakeholders. Daarnaast hanteert JDK een overzichtelijk cyclus rondom kwaliteitsmanagement. Aanwezigheid, uitval, vorderingen in groepsprocessen en individuele groei wordt van elke deelnemer geregistreerd. Zie voor meer informatie: leerlingvolgsysteem.

Organisatie
Externe, professionele trainers verzorgen de lessen waaronder fitness, kickboks, voetbal en dans/theater en muziek. De JDK-begeleider is daarbij aanwezig. De JDK-begeleider is verantwoordelijkheid voor o.a. de groepsveiligheid, het opstellen van leerdoelen en uitvoering van het plan van aanpak.

De directeur en zorgcoördinator vormen samen het Zorg- en Adviesteam (ZAT) en ondersteunen de JDKtrainers. Zij werken vanuit hun visie en kennis over het begeleiden van de doelgroep. De directeur is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en onderhoudt interne- en externe relaties. De zorgcoördinator en directeur onderhouden samen het contact met ouders, school en jeugdzorg en evalueren de leerdoelen met het ZAT van het Orion college.

Covid-19
Met de pandemie en de bijkomende maatregelen vanuit de overheid, moet JDK zich creatief en flexibel instellen rond de voorzetting van de activiteiten. Voorop staat de gezondheid en het welzijn van de jongeren en het team. JDK zal er alles aan doen om de activiteiten doorgang te laten vinden en neemt daarbij alle gestelde veiligheidsnormen in acht.Juist voor onze kwetsbare doelgroep is het van groot belang om het vizier op het welzijn van alle deelnemers te houden. Hierbij is allereerst contact houden

van belang, en zo op de hoogte blijven van hoe met hen gaat. Wij moeten rekening houden met de grootte van de groepen, de (on)mogelijkheden van sport- en activiteitenruimtes en hygiënemaatregelen. In deze onzekere tijd wordt een groot beroep gedaan op de draagkracht van ons team.

Social Pact Amsterdam Zuidoost – GGU Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
De eerste en grootste JDK locatie is in Amsterdam Zuidoost. Om kansengelijkheid te creëren moeten we samen hardnekkige problemen als armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval in Amsterdam Zuidoost aanpakken. Dat is de inzet van dit unieke ‘Social pact’ van bewoners en partijen uit Zuidoost. Kern van de aanpak: bewoners, professionals en beleidsmakers voeren activiteiten uit op basis van de specifieke behoefte van bewoners, samen wordt geleerd en verbeterd.

Het Social pact is een netwerk van samenwerkende bewoners, ervaringsdeskundigen, professionals en organisaties met een duidelijke verbinding tussen formele en informele organisaties en buurtinitiatieven.
JDK is partner en actief deelnemer van het Social Pact.

GGU: JDK richt zich op de gehele Bijlmer, dus Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Gaasperdam Driemond.
Collegeprioriteiten: Jeugd, sport en gezondheid. Categorieën: activiteiten gericht op zelfredzaamheid, ontplooiing en gelijke kansen jeugd. Ook: laagdrempelige begeleiding en coaching voor jeugdigen die extra aandacht nodig hebben of kunnen gebruiken bij hun persoonlijke en cognitieve ontwikkeling. En; professioneel kinder- en jongerenwerk.

Primary
Het cursusjaar 2020/2021 heeft één gemengde groep in Amsterdam Oost. De groep Hotel bestaat uit 5 jongens en 1 meisje met een laag IQ en/of gedragsproblemen. Gedurende 40 weken krijgen zij 2 keer per week, op maandag en woensdag naschoolse JDK (sport)activiteiten aangeboden.Buiten de reguliere activiteiten vinden er ook ‘extra activiteitenweken’ plaats. Normaal gesproken zijn dit activiteiten zoals bowlen of lasergamen. Gezien de beperkingen vanwege Covid-19 zullen wij hier een aangepast programma gaan organiseren.

Secondary
JDK biedt op alledrie de locaties het Secondary traject aan, aan jongeren van 13 tot 17 jaar op drie dagen in de week met naschoolse activiteiten onder professionele begeleiding. Dit zijn 5 groepen. In eerste instantie gebruikt JDK voornamelijk teamsport-activiteiten om tot verbetering van de sociale vaardigheden te komen. Deze sportactiviteiten bestaan uit fysiek/sociale groepsactiviteiten zoals fitness, kickboksen, voetballen, en dansen. Andere groepsactiviteiten zijn kooklessen (een verantwoord eetpatroon aanreiken), toneel en sociale vaardigheidslessen. De groepsactiviteiten zijn de ingang tot het aanleren van sociale vaardigheden waaronder de impulsbeheersing, samenwerking, discipline, verantwoordelijkheidsgevoel en eigenwaarde. Dit komend cursusjaar zijn er samengestelde groepen: Alpha/Bravo, Charlie/Delta en Echo.
Gedurende 40 weken krijgen de deelnemers drie keer per week, verdeeld over de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag naschoolse JDK (sport)activiteiten aangeboden.Buiten de reguliere activiteiten vinden er ook ‘extra activiteitenweken’ plaats. Normaal gesproken zijn dit activiteiten zoals bowlen of lasergamen. Gezien de beperkingen vanwege Covid-19 zullen wij hier een aangepast programma gaan organiseren.Voor zover mogelijk zullen er twee ouderavonden worden georganiseerd.
Eerstejaars participanten bezoeken de jeugddetentie inrichting.In het kader van Youth Exchange zullen er voorbereidingen worden getroffen om weer een reis naar het buitenland te maken zodra er versoepelingen zijn betreft de pandemie.

Support
Dit schooljaar 2020/2021 bieden wij JDK Support aan 15 jongeren: Ambulante Begeleiding van jongeren tussen de 12 en 23 jaar met problemen die zich uiten in grensoverschrijdend gedrag, structureel

schoolverzuim, beginnende criminaliteit, veroorzaken van overlast en conflicten in de thuissituatie. Het zijn jongeren met problematiek die te licht of juist te specifiek is voor reguliere jeugdhulp. Door vroegtijdig in te grijpen en een zinvolle dagbesteding aan te bieden beoogt JDK Support jongeren weer naar school en werk te begeleiden. JDK Support is een zeer intensieve persoonsgerichte aanpak, ook geschikt voor Top-1000 jongeren en bij terugkeer uit detentie. We bieden een zorgarrangement op maat die afgestemd is op het specifieke profiel van de jongere.

Proces: Het urban-karakter van JDK – het coachen vanuit ervaring – maakt dat de methodiek heel goed werkt voor deze doelgroep. JDK onderscheidt zich doordat de urbanwise benadering een unieke kwaliteit is binnen Amsterdam. Dit maakt JDK een stevige partner in het multidisciplinair overleg rondom deze doelgroep.

Fase 1: Jongeren worden aangemeld middels een contract tussen de hoofdaannemer en JDK. In het contract worden uren, kosten en evaluaties opgenomen. Vervolgens wordt er een plan van aanpak geschreven met te behalen doelen gekoppeld aan het aanbod van JDK. De urbanwise insteek waarin wij streven naar het versterken van eigen kwaliteiten, vergroten van kennis en vaardigheden die zelfvertrouwen, mentale veerkracht, motivatie, discipline en communiceren bevorderen. Deze persoonlijke ontwikkeling en het herstructureren van omgevingsfactoren leidt veelal naar positieve uitkomsten.

Fase 2: Wanneer wij in de laatste fase van ontwikkeling terecht komen met de jongere, bieden wij hem of haar een plek aan op de arbeidsmarkt. Op deze manier beoogt JDK een positief opstapje te creëren voor deze jongeren die anders geen toegang tot de arbeidsmarkt zouden hebben. De begeleiding en/of coaching vanuit JDK blijft in deze fase doorlopen en wordt na het behalen van alle doelen na twee jaar langzaam afgebouwd. Fase 3: In de laatste fase richten wij ons op de nazorg van onze jongeren in JDK Support. De jongere behouden contact met hun begeleider en de begeleider heeft nog drie keer in het jaar contact met de werkgever. Samenwerkingspartners op het gebied van arbeidsplekken: WPI, Albert Heijn, Vomar, Mc Donalds, Domino Pizza, New York Pizza.

Support Plus JDK Support Plus richt zich op gemiddeld 15 jongeren met een forensische achtergrond. De hulpvragen en doelstellingen richten zich op de positieve ontwikkeling binnen de leefgebieden van dagbesteding; school of werk en van financiën zoals schuldhulpverlening en inkomen. De kans op recidive bij deze groep jongeren is vrij groot. De JDK-begeleider binnen dit Support Plus traject heeft specifieke kennis van de heersende straatcultuur drill en/of afpersingen problematieken. Dit is een vereiste om tot aansluiting en succes bij deze doelgroep te komen. Andere risicofactoren waar de specialistische JDKbegeleider rekening mee moet houden is de kans op drugsgebruik en wapenbezit bij de jongere in kwestie. Deze doelgroep is doorgaans lastig te motiveren tot samenwerking met reguliere hulpverleners, maar blijkt wel gemotiveerd voor ondersteuning door JDK.

SJSO Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs De kern van het project SJSO is dat er vaste specialistische jeugdhulpverleners in de school voor speciaal onderwijs aanwezig zijn en jeugdhulp bieden zonder dat hiervoor een verwijzing nodig is. De specialistische jeugdhulpverlener staat niet los, maar is onderdeel van en werkt nauw samen met het onderwijs(zorg)team. Het uitgangspunt is dat door vraaggericht te werken een passend antwoord gezocht wordt op hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van school, gezin en leerling. School en jeugdhulp bieden samen maatwerk aan de leerlingen en hun gezinnen.

Vanuit JDK werken twee collega’s fulltime vanuit als SJSO-begeleider. Één op Orion Noord en één op Orion Zuidoost.

Herstelgesprekken Herstelgesprekken betreffen het organiseren en bemiddelen van gesprekken tussen twee (rap)groepen waartussen al verschillende confrontaties hebben plaats gevonden. Hierbij worden ook ouders betrokken. Het doel is adequaat te reageren op situatie escalaties die zorgen voor onveiligheid in de publieke ruimte. Het gaat om de-escaleren; partijen verbinden voor een oplossing. Tijdens dit proces worden de ontwikkelingen bij de partijen gemonitord bij ouders, de jongeren en op sociale media.
Het gaat om 10 jongeren per groep voor 3 maanden.

JDK voert gesprekken en betrekt andere deskundigen bij de aanpak om kruisbestuiving op gang te brengen. De twee begeleiders voeren diverse activiteiten uit die niet lijken op een bemiddelingsproces, om vertrouwen te winnen. Zij bieden vrijetijds- of andere activiteiten aan voor jongeren, zoals sporten en verbindende groepsactiviteiten zoals naar de ArenA gaan, naar een escaperoom, naar de bioscoop of met elkaar gezamenlijk eten. JDK voert vele gesprekken met ouders/verzorgers de partners om de jongeren heen. Bij haar aanpak betrekt JDK dan ook niet alleen de jongeren, maar ook de omgeving.

Weerbaarheidstrainingen JDK zet haar kennis en expertise in via weerbaarheidstrainingen op diverse scholen in Amsterdam Zuidoost, opdat jongeren op een praktische en actuele manier leren over thema´s als pesten, mediawijsheid en veiligheidDe thema´s die aan bod komen zijn pesten, mediawijsheid, veiligheid, seksualiteit, rolmodellen en preventie van jeugdcriminaliteit, drillproblematiek. De trainingen worden aangeboden bij Praktijkcollege De Dreef, De Van Houteschool, Orion College Zuidoost en Altra College Zuidoost. De trainingen duren elk 1.5 uur. In totaal wil JDK per school 12 weken lang op meerdere momenten trainingen bieden. De trainingen vinden plaats op de scholen. De preventieve activiteiten van Jongeren Die het Kunnen (JDK) dragen bij aan de volgende doelen van de subsidieregeling:

  • Voorkomen van problemen onder andere op het gebied van eenzaamheid, armoede, huiselijk geweld en kindermishandeling, criminaliteit en radicalisering.
  • Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

JDK zet ambulante begeleiding en groepsgesprekken in om verergering en/of escalatie van problematiek te voorkomen onder zowel individuele jongeren met gedragsproblemen als jongeren met gedragsproblemen in groepsverband. JDK hanteert een specifieke aanpak en benadering (streetwise denken) die ingaat op de interesses van de complexe doelgroep en dusdanig effect sorteert.

Leerlingvolgsysteem Zilliz Leerlingvolgsysteem JDK maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem: LVS Zilliz. In dit LVS worden de vorderingen op individueel –en groepsniveau in kaart gebracht. Daarnaast wordt de ontwikkeling van een deelnemer tussentijds geëvalueerd met de deelnemer en ouders/verzorgers. Op organisatieniveau vindt drie keer per jaar de evaluatie plaats van het begeleidingsplan binnen het ZAT. Tijdens deze evaluaties worden de (nog te behalen) prestaties, reden van uitval en emotionele en sociale ontwikkeling besproken. Reguliere uitstromers ontvangen een JDKeigen certificaat. Van elke uitstromer wordt een out-take verslag geschreven, dus ook over uitvallers. Op basis van de praktijkervaringen, successen en mislukkingen wordt de aanpak van JDK halfjaarlijks geëvalueerd met aanmelders en waar nodig bijgesteld.

ISO Het is ons streven om elk jaar weer de goedkeuring te ontvangen voor de verkregen ISO 9001:2015 kwaliteitscertificering. Alle aanhangende kwaliteitsnormen zullen maandelijks worden besproken door het managementteam. Hierin wordt het theoretisch kader van ISO als kapstok gezien en praktisch ingezet om de kwaliteit te waarborgen en zelfs te verbeteren. Het streven is bovendien dat in het volgende schooljaar (2021/2022) het team wordt versterkt met een teamleider. JDK groeit snel en daarmee is het zaak om de belangrijke taken die er liggen op dezelfde en zelfs betere wijze te continueren. Dit betreft taken rondom: beleid, financiering, organisatie aanpassen aan groei, flexibel meebewegen met maatschappelijk vraagstukken,

JDK info

Grubbehoeve 7,
1103GG Amsterdam

020-210 11 28
info@jongerendiehetkunnen.nl

JDK zakelijk

NL 42 INGB 0006 1975 64
KvK 55502148
RSIN: 851741095
Privacybeleid
Klachtenregeling

Social Pact JDk Jongern Die het Kunnen